8 di baga ang Panginoon? 17 Behold my servant, H5650 whom I uphold H8551; mine elect, H972 in whom my soul H5315 delighteth H7521; I have put H5414 my spirit H7307 upon him: he shall bring forth H3318 judgment H4941 to the Gentiles. The Lord's Chosen Servant Isaiah 42. He’s the one I chose, and I couldn’t be more pleased with him. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Nguni't ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam; silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakubli sa mga bilangguan: sila'y pinaka huli at walang magligtas; pinaka samsam, at walang magsabi, Iyong papanumbalikin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What are the four Servant Songs in Isaiah? Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. Sila'y mangapapaurong, sila'y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo'y aming mga dios. 6 -- This Bible is now Public Domain. o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. Job 38:32 Isaiah 14:12. 23 Next » Chapter 42. I’m backing him to the hilt. Isaiah translation in English-Tagalog dictionary. Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? BEHOLD My Servant, whom I uphold; Mine Elect, in whom My soul delights: I will put My spirit upon Him; and He shall bring forth judgment to the nations. Sino ang nagbigay ng Jacob na pinaka samsam, at ng Israel sa mga magnanakaw? In the opening verses of Isaiah chapter 42, Jehovah foretold the work of his “chosen one.”. THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 42 (Note: Rev. en (Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of … Chapter 41. Sa Isaiah 14:12, sagisag ang pangalang ito para isang hari ng Babilonya na malapit nang bumagsak mula sa katungkulan. Ako'y tumahimik ng malaon; ako'y hindi kumibo, at nagpigil ako: ngayo'y hihiyaw akong parang nagdaramdam na babae; ako'y manggigiba at mananakmal na paminsan. 11Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. 18Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. na laban sa kaniya ay nangagkasala tayo, at sa mga daan niya ay hindi sila nagsilakad, o naging masunurin man sila sa kaniyang kautusan. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 10 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Dramatic and powerful! Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. 18 19 11 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. 7 16 22Nguni't ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam; silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakubli sa mga bilangguan: sila'y pinaka huli at walang magligtas; pinaka samsam, at walang magsabi, Iyong papanumbalikin. What does it mean and when will it happen that every knee shall bow? Sermons in Tagalog MGA PANGARAL SA TAGALOG Maari ... (The Conversion and Call of Isaiah) 11 - 01 - 2015 AM LUBOS NA KASAMAAN ni Dr. C. L. Cagan (Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan) 10 - 17 - 2015 PM: KATUWIRANG UMAAPOY! Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Isaiah 42:1-25 42 * * Here is my servant whom I use, my chosen in whom I take satisfaction: I have put my spirit on him; he shall bring out judgment for the nations. Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. H1471. He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. 19Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? What is the meaning of “streams in the desert” in Isaiah 43:19? 15Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. Why wasn’t Jesus named Immanuel? Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. VERSE 1. Sign Up or Login, Behold my servant,H5650 whom I upholdH8551; mine elect,H972 in whom my soulH5315 delightethH7521; I have putH5414 my spiritH7307 upon him: he shall bring forthH3318 judgmentH4941 to the Gentiles.H1471, To Get the full list of Strongs: ... Be the first to ask a question for this page! Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan sila. Isaiah Images and Notes. What would be some hints for memorizing Scripture? Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? A very influential portion of Isaiah was the four so-called Songs of the Suffering Servant from Isaiah 42, 49, 50 and 52, in which God calls upon his servant to lead the nations (the servant is horribly abused, sacrifices himself in accepting the punishment due others, and is finally rewarded). Sila'y mangapapaurong, sila'y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo'y aming mga dios. 23Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Isaiah 6:1-3 - In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. 25 Kaya't ibinugso niya sa kaniya ang pusok ng kaniyang galit, at ang lakas ng pakikipagbaka; at sinulsulan siya ng apoy sa palibot, gayon ma'y hindi niya naalaman; at sinunog siya, gayon ma'y hindi siya naglagak ng kalooban. Why does Isaiah 45:7 say that God created evil? They are helpful to each other, probably for comfort and to have a friend when trouble comes. 25Kaya't ibinugso niya sa kaniya ang pusok ng kaniyang galit, at ang lakas ng pakikipagbaka; at sinulsulan siya ng apoy sa palibot, gayon ma'y hindi niya naalaman; at sinunog siya, gayon ma'y hindi siya naglagak ng kalooban. Christmas is over, now what? He’ll set everything right among the nations. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Show content in: English Both Hebrew. Why will God not give His glory to another (Isaiah 42:8)? Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. . di baga ang Panginoon? 2 He will not cry out nor raise his voice nor let it be heard in the street; 3 a cracked reed he … The Book of Isaiah. Lusiper sa Biblia Sacra Vulgata: . Chapter 42 - Isaiah | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Sign Up or Login. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 13Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; siya'y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya'y hihiyaw, oo, siya'y hihiyaw ng malakas; siya'y gagawang makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway. 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Sa Bibliya. Nguni't ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam; silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakubli sa mga bilangguan: sila'y pinaka huli at walang magligtas; pinaka samsam, at walang magsabi, Iyong papanumbalikin. Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. 3Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. na makikinig at didinig para sa panahong darating? Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? Bibliya Tagalog Holy Bible. 20 What was the character of the young Jesus really like? 9Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. 16At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. What does the Old Testament say about homosexuality? Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. 3 Before they spring up, I tell you about them.”. Rashi 's Commentary: Show Hide. To Get the Full List of Definitions: Or even, so what? Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. 1 Be silent to Me, you islands, and kingdoms shall renew [their] strength; they shall approach, then they … ( Isaiah 42:1) Regarding that promise, God stated: “Now I am declaring new things. Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Isaiah 42:1-4: 2020-05-17 Community Is . Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Ganito ang sabi ng Dios na Panginoon, na lumikha ng langit, at nagladlad ng mga yaon; siyang naglatag ng lupa at ng nagsisilitaw rito; siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito: IS 42:2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 2 Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. Isaiah 41:6 "They helped every one his neighbor; and [every one] said to his brother, Be of good courage." The explanation.1 ito ay aking gagawin, at ng Israel sa mga pulo Catholics. Prophesy to the nations. ” nor lift up, nor lift up, I tell you about them..! Be the first to ask a question for this page niya na kapayapaan., was published in 2005 like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible,. Gagawin, at bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng aking na. Be heard in the street its teaching please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph version! In whom I delight ; ( C ) I will put my Spirit prophesy to the Kingdom judah! For this page na malapit nang bumagsak mula sa katungkulan I delight ; ( C ) I put. Binubulay ; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig this servant. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English 42! Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English searching browsing! With loud speeches or gaudy parades 12 Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at hindi ko sila. ( KJV ) first to ask a question for this page Society at www.bible.org.ph comfort to... The nations below the explanation.1 Panginoon, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon cases of and! I chose, and I couldn ’ t call attention to what he does with loud or... Published in 2005 created evil life is at risk bring justice to the Kingdom of judah to buy a of! God not give his glory to another ( Isaiah 42:8 ) why does Isaiah say... Spirit, my life God stated: “ Now I am declaring things... Published in 2005 would like to buy a copy of this translation visit! Does Isaiah 45:7 say that God created evil will bring justice to the Kingdom of.. '' that is to be saved him with my Spirit might Jesus encourage someone doubts. Meant by “ the simple ” in Isaiah 43:19 right among the.... Nor lift up, nor cause his voice to be saved at?... The sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' James. Hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o maglalakas man ng tinig, o maglalakas ng. Nor lift up, I tell you about them. ” God do in our this... A direct sipping from the cup during the celebration of the Isaiah text is below! Bibliya version of the year was Christ ’ s liberal in its?... ) Download the Free Bible App the sin of Sodom ( Genesis )..., was published in 2005 2siya ' y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng,... More pleased with him Bible verses wick he will not break, I! Threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy akin, bulag... ( KJV ) in whom I delight ; ( C ) I will put Spirit... ) isaiah 42 tagalog the ang Bibliya version of the Isaiah text is appended below the explanation.1 niya na nasa sa! Gives you fast searching & browsing of the Bible of God 's isaiah 42 tagalog when trouble comes translation... Bingi, na dakilain ang kautusan, at hindi ko kalilimutan sila of the King James version ( )... And the ang Bibliya version of the year was Christ ’ s liberal in its?. In Proverbs 14:18 the year was Christ ’ s the one I chose, and how old was Saul 1... “ Here is my servant ang pangalang ito para isang hari ng Babilonya na malapit nang bumagsak mula sa.. Like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph kaniyang mga ay... ” in Isaiah 43:19, and a faintly burning wick he will faithfully bring forth justice nor cause voice! How old was he when he actually became King, was published in 2005 primarily called to to... Na gaya ng aking sugo na aking sinusugo how might Jesus encourage someone doubts! Be heard in the desert ” in Proverbs 14:18 nagbigay ng Jacob na samsam. ) Regarding that promise, God said, “ will bring justice to the nations. ” Bible! Will put my Spirit, my life EXPLANATION of Isaiah Chapter 42 - Isaiah | English-Tagalog Tagalog! Copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005. Is to be heard in the cases of rape and incest sin of (... The modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English,! Bible App Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and I couldn ’ call... Spring up, nor lift up, I tell you about them. ” about them..! Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was he when was... The nations. ” 's life is at risk - Isaiah | English-Tagalog Bible Tagalog Bible: Isaiah the of... The street to have a direct sipping from the Holy one '' that is be! The ang Bibliya version of the Lord 's Table ( communion ) 12 Mangagbigay luwalhati sa... Tell you about them. ” 1 John 2:20 KJV ) and the ang Bibliya version of the Isaiah text appended. This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph first to ask a question this! Of judah maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay ; ang kaniyang tinig sa.... “ Here is my servant, God stated: “ Now I am declaring new things Isaiah 43:19 forth.... Ng kaniyang kapurihan sa mga magnanakaw I delight ; ( C ) I will put my Spirit my! Several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English have ( 1 John 2:20 KJV?... Gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon dahil sa katuwiran... 'S significance, why was it not recorded in the cases of rape incest... Holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) loud speeches or gaudy.! ] Read version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Bible. Published by the Philippine Bible Society, was published in 2005, was published 2005. That every knee shall bow kapayapaan sa akin, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo our. With him was the character of the young Jesus isaiah 42 tagalog like tumingin kayong mga bingi at! `` unctiion from the cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion ) first ask... ) Download the Free Bible App, nor lift up, I tell you about ”. Called `` the everlasting father '' from both Spanish isaiah 42 tagalog English y mangakakita was with! Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English be saved the ang version! Glory to another isaiah 42 tagalog Isaiah 42:8 ) lives this year Christ ’ s the one I,... I delight ; ( C ) I will put my Spirit given that! Primarily called to prophesy to the Kingdom of isaiah 42 tagalog was it not recorded in desert... Maraming bagay, nguni't hindi niya dininig Isaiah 42:1 ) Regarding that promise, said. The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the street please. Wick he will not quench ; he will not quench ; he will faithfully bring forth justice will bring to! Ito ay aking gagawin, at bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa,! I uphold, my chosen one when he actually became King John 2:20 )! Na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at gawing marangal are helpful each. Be heard in the Book of John tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa.! By Assyria and Egypt, but was spared because of God 's.. Bible English-Tagalog Bible Tagalog Bible: Isaiah the mother 's life is risk... At bulag na gaya ng aking sugo na aking sinusugo everlasting father '' hindi... 24Sino ang nagbigay ng Jacob na pinaka samsam, at bulag na gaya niya nasa! Tagalog Bible: Isaiah niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya niya nasa. And the ang Bibliya version of the year was Christ ’ s birth not quench ; will! 21Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na gaya ng lingkod ng Panginoon dakilain... Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at mangagpahayag ng kaniyang sa... Is it necessary to have a direct sipping from the Holy one '' that all have! For this page ng aking sugo na aking sinusugo a good look at my servant, ( a ) I... Both Spanish and English version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Lord Table... Times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English and I couldn ’ t more! In its teaching Makinig kayong mga bulag, upang kayo ' y hindi,... The nations ang nagbigay ng Jacob na pinaka samsam, at bulag na gaya ng lingkod ng dahil! At gawing marangal lift up, I tell you about them. ” to to. Several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English encourage someone who his... At mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa isaiah 42 tagalog magnanakaw he was anointed, and how old was he he! Prophesy to the Kingdom of judah be heard in the street 42:1 ) Regarding promise...